Activiteiten

Aktiviteitenoverzicht

                                  VERSLAG 2021-2023 Stichting Seniorenplatform Enschede 

In september 2021 werd het Seniorenplatform getroffen door het plotselinge overlijden van haar voorzitter, Hanny Flore. Zij was initiatiefnemer van veel activiteiten en boegbeeld van de senioren in Enschede.

Het bestuur van het Seniorenplatform heeft besloten door te gaan met de activiteiten om de positie van senioren in onze gemeente op de kaart te blijven zetten. Dick Boer was bereid als interim-voorzitter het platform te leiden.

Dit verslag gaat over de periode na het overlijden van Hanny.

 

Bestuurssamenstelling + werkwijze.

Er zijn de afgelopen periode een aantal bestuurswisselingen geweest. Per 31 december 2023 is de bestuurssamenstelling als volgt:

 • Interim-voorzitter : Dick Boer;
 • Secretaris : Herman Burkink;
 • Penningmeester : Gré Menning;
 • Bestuursleden : Annelies Futselaar, Louk Geilenkirchen, Tiny Hannink, Cor Kok en Janke Smit;

         Adviseur : Jan Lubberding;

         Webmaster : Harry Oonk.


In 2022 is gesproken met Saxion, Enschede en Deventer. Deze gesprekken hebben ertoe geleid, dat cursist Anouk de la Parra, student bij de leergang Weerbare Democratie zich met haar afstudeeropdracht beziggehouden heeft met het ouderenwerk in Enschede. De aanbevelingen in haar in de herfst van 2023 uitgebrachte scriptie zijn belangrijke aandachts- en ontwikkelingspunten voor het bestuur van het Seniorenplatform.

 

Verslag diverse activiteiten 2021/2023

 • Het plotselinge overlijden van Hanny Flore die met haar motivatie en werklust veel zaken regelde, betekende dat een aantal zaken opnieuw opgepikt moesten worden.
 • In 2021 was bezwaar gemaakt tegen het niet-toekennen van subsidie voor de activiteiten in dat jaar. Bij de gemeente bleek het bezwaarschrift na vele maanden niet in behandeling genomen te zijn. Er bleef voor het Seniorenplatform geen andere weg over dan in beroep te gaan bij de zgn. bezwarencommissie. Helaas is het niet gelukt – na uitvoerig verweer – om het besluit te veranderen. Hoewel er waardering was voor de activiteiten van het Seniorenplatform werd het besluit niet herroepen.
 • In verband met de gemeenteraadsverkiezingen 2022 werden in het najaar 2021 door het Seniorenplatform activiteiten ondernomen om de mening van de senioren in de stad te peilen. Er werd een bijeenkomst in Prismare georganiseerd (24 bezoekers) en een week later in Le Pompidou (19 bezoekers).
 • De ervaringen vanuit deze bijeenkomsten aangevuld met bijdragen van ouderenorganisaties werden per brief aan alle politieke partijen in Enschede toegezonden met als doel deze seniorenopvattingen op te nemen in het verkiezingsprogramma. Verschillende politieke partijen hebben laten weten hiervan gebruik te maken.
 • Dezelfde activiteit werd in maart 2022 herhaald voor de (in)formateurs van de nieuw te vormen coalitie met afschrift aan alle gemeenteraadsleden.
 • Het Seniorenplatform heeft hiervoor onkosten gemaakt (o.a. zaalhuur, consumpties, kopieerwerk, etc.). Een verzoek aan de gemeente om hiervoor subsidie te krijgen werd afgewezen. Het subsidieverzoek had vóór de geplande bijeenkomsten ingediend moeten worden. De kosten zijn betaald uit de beperkte reserve van het Seniorenplatform.
 • Voor 2022 werd voor activiteiten eveneens subsidie aangevraagd. Hiervoor werd door de gemeente een bedrag van € 1.900, - aan ons toegekend.
 • Vanaf eind 2021 vergadert het Seniorenplatform slechts tegen vergoeding van de consumpties in een kamer in De Posten. Wij zijn De Posten hiervoor veel dank verschuldigd.
 • Het Seniorenplatform heeft zich in de verslagperiode vooral beziggehouden met informatievoorziening aan senioren in Enschede over veel onderwerpen via de eigen Nieuwsbrief en website en via een vaste rubriek in De Stadspost.
 • Zo is er aandacht gevraagd voor de risico’s die senioren lopen bij het overstappen van de ene zorgverzekering naar een andere zorgverzekeraar en werden de zorgen over vermindering van het aantal fysiotherapiebehandelingen in het aanvullende pakket aan de directie en de ledenraad van Menzis overgebracht.
 • In goede samenwerking met de gemeente Enschede werd in mei 2022 een bijeenkomst georganiseerd over energiekosten en inkomen. Deze bijeenkomst in Prismare werd door 35 belangstellenden bezocht. Diverse organisaties maakten bekend welke activiteiten zij ondernemen om senioren te helpen de kosten terug te dringen c.q. van welke financiële regelingen gebruik gemaakt kan worden.
 • Het College van B.&W. en de leden van de Gemeenteraad werden per brief gevraagd de subsidieverlening voor de huisvesting van de Stichting 55+ in gelijke omvang te continueren zodat de Stichting haar nuttige en noodzakelijke activiteiten voor senioren kan voortzetten.
 • Bij elke uitgave van De Stadspost was er een rubriek van het Seniorenplatform met allerlei wetenswaardigheden voor senioren en informatie over door het platform geplande activiteiten.
 • Bestuursvergaderingen van het Seniorenplatform vonden elke 6 weken plaats. In deze bijeenkomsten werden de verschillende activiteiten besproken.
 • Met verschillende organisaties zijn gesprekken gevoerd en wordt contact onderhouden:

         + Alifa/Welzijn Ouderen;

         + M-Pact;

         + BAS (Bewoners Adviesraad Sociaal);

         + Gemeente Enschede.

 • Samen met de webmaster is onze secretaris actief om de website van het Seniorenplatform up to date te houden waardoor deze site een belangrijke informatiebron voor senioren aan het worden is.

 

Vooruitblik 2024

Naast ieders eigen specialisatie werkt het bestuur in werkgroepen die zich met de speerpunten van het beleid in het komende jaar zullen gaan bezighouden. Voor 2024 zijn de werkgroepen:

 • Zorg, waaronder mantelzorg;
 • Inkomen en bekendheid financiële regelinge
 • Eenzaamheid (in samenwerking met Samen1Enschede) en
 • Wonen en woonvormen.

 

 • In Enschede vinden op dit moment zgn. vergrijzingsdebatten plaats. Het Seniorenplatform neemt er actief aan deel. Met de uitkomst van deze debatten wil de Gemeenteraad aan de slag om na te gaan welke gevolgen heeft de vergrijzing voor de Enschedese maatschappij m.n. voor zorg, wonen en welzijn?

 

 • Het Seniorenplatform ondersteunt deze aanpak maar vraagt zich wel af of er niet meer haast gemaakt moet worden gezien de talrijke problemen die zich nu al in onze gemeente voordoen.

 

 • Onderzoek heeft aangetoond dat een groot aantal mantelzorgers onder zware druk hun taak moeten verrichten. Is er voor hen voldoende ondersteuning?

 

 • De overheid wil, dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Zijn hiervoor voldoende betaalbare woningen en kunnen bestaande woningen, als het nodig is, hiervoor aangepast worden?

 

 • Nu al krijgen we signalen, dat er onvoldoende huisartsen zijn. Slimme bureaus komen er soms voor in de plaats. Er zijn ook twijfels over de mogelijkheid anders dan per beeldscherm de huisartsen van deze bureaus te consulteren en werken ze ook wel mee aan de weekenddienstverlening?

 

 • Kortom er is reden genoeg om goed de vinger aan de pols te houden als het gaat om de zorg voor en de positie van senioren. Voor het Seniorenplatform een belangrijke drijfveer om met haar activiteiten door te gaan.

 

 

Enschede, 10 februari 2024

Het bestuur van de Stichting Seniorenplatform Enschede

 

Contactformulier