Resultaten

  Gesprekken en webinars 2021


   8 januari:  digitaal gesprek gemeente (Hiddo Born0 over ondersteuning HOF ENSCHEDE


  21 januari;  digitaal gesprek met coalitie eenzaamheid in wijk De Posten


  25 januari:  webinar Langer Thuis (provincie Overijssel)

   

   4 februari: webcast Saxion/ Wijklink over eenzaamheid 


  19 februari: webinar Pouwer over wonen en woonwensen vitale ouderen.

   

   5 maart:    digitaal gesprek met gemeente (Hiddo Born) over ondersteuning seniorenhof.


  18 maart:    webinar zorgzaam wonen

   

  24 maart:    gesprek met wethouder Diepemaat (alternatieve woonvormen)

   

   9 april:        webinar Pouwer over preventie

   

  12 april:       gesprek Marcel Garritsen, voorzitter BAS

   

  22 april:      mail naar gemeente over aanpak ouderenmishandeling

   

  28 april:      interview met UT/Saxion over stereotiepe beelden rond ouderen

   

  14 mei:        gesprek met Rick Hogeboom over lokale taskforce seniorenhuisvesting

   

  18 mei:        digitale bijeenkomst samen1tegen eenzaamheid

   

  ..   mei:        gesprek met Veilig Thuis

   

   

  Resultaten 2021

   

  28 februari: notitie samenwerking seniorenplatform en Alifa welzijn senioren

   

  18 april:        brief naar gemeenteraad over versnelling wijkwijzers

   

  25 april:       brief over gevolgen omleidingsroute buslijn 6


  Resultaten in 2020


  1. Op 27 januari is er een gesprek geweest met ambtenaren over locaties voor een seniorenhof. Dit heeft geleid tot een voorlopige lijst met 10 locaties.

  2. Op 30 januari is er een bezoek gebracht aan de Knarrenhof in Zwolle. De gesprekken met de bewoners heeft veel informatie gegeven.

  3. Op 29 februari is deelgenomen aan een symposium over armoedebestrijding. Er is aandacht gevraagd voor armoede onder ouderen en gepleit voor voorlichting over de ondersteuningsmogelijkheden.

  4. Op 12 maart een brief verstuurd naar gemeenteraad over mantelzorgondersteuning (uitwerking centraal steunpunt Mantelzorg). Het onderwerp komt in november weer op de agenda van de gemeenteraad.

  5. Op 20 maart themabijeenkomst georganiseerd over moderne woonvormen (afgelast van wege corona).

  6. Op 7 april gereageerd naar onderzoekbureau BMC over voorstellen rond huishoudelijke ondersteuning.

  7. Begin mei is er een enquête formulier verstuurd aan alle belangstellenden voor een HOF ENSCHEDE, waarop ruim 70 senioren gereageerd hebben.

  8. Op 26 mei is er medewerking verleend aan het opzetten en uitvoeren van de bellijn “Luisterend oor” i.v.m. de coronacrisis.

  9. Per 1 juni zijn de resultaten van de enquête woonwensen t.a.v. een HOF ENSCHEDE gepubliceerd.

  10. Op 9 juni is er gereageerd op de scenario’s t.a.v. de huishoudelijke ondersteuning via de Wmo en is er kenbaar gemaakt dat het geen verbeteringen zijn voor de senioren.

  11. Op 3 juli zijn 25 senioren uitgenodigd, die actief willen gaan participeren in de werkgroep HOF ENSCHEDE. Er is informatie gegeven over de aanpak en er zijn werkgroepjes gevormd.

  12. Op 28 juli een interview gevoerd met dagblad Tubantia over de voortgang van HOF ENSCHEDE.

  13. Op 17 aug is er een reactie gestuurd naar Alifa over een subsidieaanvraag ZonMW rond de problematiek van eenzaamheid en het realiseren van een signaalpunt hiervoor.

  14. Op 24 augustus is er een intentieverklaring gestuurd naar UTwente over het verlenen van medewerking aan een onderzoeksprogramma om met hulp van technologie/ITC ouderen te helpen langer zelfstandig te kunnen wonen (AAL project via Europese subsidie).

  15. Op 12 oktober is er een brief gestuurd naar gemeenteraadsleden om aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen. Het seniorenplatform maakt zich zorgen over de geringe mogelijkheden tot meedenken en inspraak. t.a.v. onderwerpen, die senioren rechtstreeks aangaan. (zie brief)

  16. Op 23 oktober is er een brief gestuurd naar de directie van “Geldmaat” om aandacht te vragen voor veilig pinnen bij de Geldmaat. (zie brief)


  17. Op 7 dec. heeft de gemeenteraad besloten tot een aanvulling bij de Woonvisie over de medewerking van de gemeente bij het realiseren van hofwonen voor senioren en tot planvorming t.a.v. toekomstige ontwikkelingen in de seniorenhuisvesting.


   

  Gesprekken en deelname symposia in 2020

  20 januari actiecoalitie de inclusieve wijk over voorkomen eenzaamheid (aanpak op wijkniveau).

  28 januari bezoek aan informatiemarkt E-Health bij ’t Roessingh.

  3 febr. bijeenkomst van project samen1enschede tegen eenzaamheid

  5 febr. gesprek met “lang zult u wonen” en Saxion over eventuele deelname aan een project rond burgerwetenschap.
  Dit sluit aan op ons streven naar een seniorendeskundigenbank.

  26 febr. actiecoalitie verbinding over voorkomen eenzaamheid (aanpak op stedelijk niveau).

  5 maart breed overleg over acties tegen eenzaamheid o.l.v. de gemeente.

  19 maart symposium PROO (afgelast vanwege corona).

  15 april gesprek met coördinatoren  “Wij Mantelzorgers”.

  24 april videoconferentie bellijn luisterend oor samen 1.

  14 juli gesprek met directeur MST.

  12 aug. gesprek met Alifa over evaluatie bellijn samen tegen eenzaamheid.

  15 sept. breed overleg over de stand van zaken rond voorkomen eenzaamheid.

  18 sept. webinar Platform Power.


  30 sept. gesprek met gemeente over ontwikkelingen bij de wijkwijzer.

  13 okt. gesprek met gemeente over seniorenbeleid van de gemeente Enschede.

  20 okt. overleg met Samen1 tegen eenzaamheid in Enschede.


  27 okt. gesprek met gemeente over seniorenhuisvesting.


   9 nov. Webinar Langer thuis (woon-zorg vraagstukken).


  12 nov. Symposium PROO (participatieraad ouderen Overijssel.


  16 nov. ingesproken bij de gemeenteraad bij evaluatie Woonvisie.


   3 dec. Gesprek met Alifa over mantelzorgondersteuning.


   4 dec. webinar Power over digitalisering en ouderen.


  15 dec. overleg met Samen 1 tegen eenzaamheid.

  Resultaten

  Contactformulier