Doel en speerpunten

Doel en speerpunten


Doel van het Seniorenplatform

 

Het doel van het Seniorenplatform is het bevorderen van de  maatschappelijke participatie van senioren door de  senioren een te stem geven en hun kennis te benutten.

 

Het seniorenplatform wil deze kennis actief ophalen bij de senioren en het doorgeven naar de diverse beleidsmakers en de organisaties die seniorenactiviteiten uitvoeren.


Het Seniorenplatform wil samenwerken met alle organisaties die seniorenbeleid ontwikkelen, diverse zorg en welzijnsdiensten uitvoeren en activiteiten aanbieden voor senioren.

 

Onderwerpen, die in regelmatig aan de orde komen:


Seniorenhuisvesting:

De werkgroep wonen zal de uitwerking van de Woonvisie op de voet blijven volgen. We stimuleren nieuwe woonvormen en het bouwen van voldoende betaalbare seniorenwoningen. We zullen de initiatiefgroep HOF ENSCHEDE begeleiden tot er een vereniging van toekomstige bewoners is opgericht.


Vrijwilligersbeleid:

De werkgroep vrijwilligers wil een evaluatie van het gemeentelijke vrijwilligersbeleid. Er moet specifieke aandacht zijn voor senioren die vrijwilligerswerk (willen) doen en er moet voldoende specifieke ondersteuning zijn.


Mantelzorgondersteuning:

De werkgroep mantelzorg zal reageren op het gemeentelijke onderzoek naar respijtzorg/ vervangende mantelzorg. We pleiten voor één centraal infopunt Mantelzorg met een gevarieerd aanbod.


Voorlichtingsbeleid:

De werkgroep voorlichting zal de specifieke rol van de inlooppunten van de wijkwijzers richting senioren onderzoeken. Ze zal nagaan of het dienstenaanbod voor senioren bekend is en aansluit bij de wensen van senioren.


Samen één tegen eenzaamheid:

De leden van het Seniorenplatform, die actief participeren in het project samen1enschede tegen eenzaamheid zullen in de loop van het jaar bepalen of de inzet van het seniorenplatform nog zinvol is. Het overleggen zal moeten leiden tot concrete activiteiten en tot meer samenhang.

 

Volgen van actuele ontwikkelingen:

In de gemeenteraad worden voorstellen gedaaan en besluiten genomen over verschillende onderwerpen. Per onderwerp bekijken we óf en hoe we zullen reageren. Het betreft o.a. woonvisie, armoedebeleid, clientondersteuning, veranderingen in de huishoudelijke ondersteuning,versnelling wijkwijzers, etc. 


Oprichting adviesraad sociaal domein:

Per 1 januari 2021 komt er 1 adviesraad sociaal domein en vervallen de andere adviesraden, waaronder de Wmo-raad. Het seniorenplatform zal nagaan of er voldoende aandacht blijft voor de  specifieke situatie van senioren. We zullen hierover gesprekken voeren met de Wmo-raad en met wethouder Arjan Kampman, die dit onderwerp in zijn portefeuille heeft.

 

Als u mee wil denken over één van deze onderwerpen laat het ons dan weten. U kunt u ideeën ook delen door middel van het contactformulier op de pagina resultaten. We zullen altijd reageren op uw opmerkingen.Downloads

Websites